2014-05-14 14:00:37

    Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) informujemy, iż udzielamy odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

 - imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie,

 - adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu),

 - treść pytania (określenie przedmiotu sprawy).

  Studenci dodatkowo podają nr albumu, kierunek i rok studiów.